skip to Main Content

字謎 2490-2494

以下各猜五個字-

2490. 自欺欺人輒埋首,十二生肖排龍後,沙漠之舟千里行,秤錘不離長相守。

2491. 輕嘆一聲表驚疑,五臟六腑含其一,千瘡百孔不堪睹,母親姐妹為表戚。

2492. 業精於勤荒於戲,臉皮帶笑顯滑稽,四書集注理學家,垂簾聽政老佛爺。

2493. 排行第三太陽系,身心放鬆好休息,千里良駒草原騁,城門失火殃及魚。

2494. 國事蜩沸將傾危,苟且塞責無作爲,半畝方池清如鑒,調理甜食豈可缺。

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top